Choď na obsah Choď na menu
 


PROGRAM VZDELÁVANIA

Školsky vzdelávací program (ŠkVP) má názov  DÚHA:

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

predplavecká výchova (celoročný kurz) - cieľom je odbúrať plaveckú negramotnosť u detí, ďalej zvýšiť otužilosť, nebojácnosť, zdravý živ. štýl.

oboznamovanie s cudzím jazykom 

logopedická prevencia

výtvarný krúžok 

hudobný krúžok

 

AKCIE V  ŠKOLSKOM  ROKU 2019/2020:

 

September -  spoznaj okolie MŠ, kultúrna akcia, fotenie detí
Október -  začiatok  záujmových činností, kultúrna akcia
November -  kultúrna akcia, depistáž z CPPPaP, vyšetrenie zraku
December -  Mikuláš v MŠ 
Január      

-  sezónne činnosti, divadelné predstavenie

Február     -  karneval v MŠ
Marec -  Planetárium, vítanie jari - tvorivá dielňa s rodičmi
Apríl -  Hasiči, kultúrne podujatie pre deti
Máj -  Deň matiek s programom, vystúpenie  Májový kvet, Dni zdravia
Jún

-  MDD (športovo-zábavný deň pre deti)

-  SČK(preventívno-vzdelávacia a výchovná činnosť)

rozlúčka s odchádzajúcimi deťmi do ZŠ + privítanie novoprijatých    detí, opekačka

 

 

 

 

   Kultúrne akcie pre deti budú zaraďované podľa aktuálnych ponúk.