Choď na obsah Choď na menu
 


Mesačné poplatky

Mestské zastupiteľstvo Mesto Trnava ako zriaďovateľ určuje v súlade s VZN č. 499, ktorým sa určuje výšku príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava  nasledovne:

 MATERSKÁ ŠKOLA

- príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku nad 3 roky  vo výške 20,00 eur/mesiac za jedno dieťa

- príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku do 3 rokov  vo výške 50,00 eur/mesiac jedno dieťa

Výška príspevku je platná     od 01.09.2018

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa (§28ods.6zákona č.245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní(šk.zákon)v znení neskorších predpisov)

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v HN podľa osobitných predpisov(zákon č.599/2003Z.z. o pomoci v HN v znení neskorších predpisov

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

d) na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok za dieťa

a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo iných rod. dôvodov preukazateľným spôsobom (§28ods.7zákona č.245/2008 z.z. o výchove a vzd.(ŠZ) v znení neskorších predpisov

Ročné poplatky  ZRPŠ ( príspevok je výlučne na darčeky pre deti)

Príspevok RZ na škols. rok 2019/2020 je  v sume 30    (Vianoce, Karneval, MDD, rozlúčka a iné). Výber je do 15.11.2019. (pokladníčke RZ).