Choď na obsah Choď na menu
 


 
SPRÁVA
 

o výchovno-vzdelávacej činnosti,

jej výsledkov a podmienkach škôl a školských zariadení

za školský rok 2010/2011

 (vypracovaná podľa Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z.)
 
 
Základné identifikačné údaje o škole
 
Názov školy:               Materská škola
 
Adresa školy:              Botanická 12, Trnava
 

Telefónne číslo:          033/5521001, 033/3236 796,

                                    mail: msbotanicka@ms.trnava.sk
 

Zriaďovateľ školy:      Mesto Trnava

 

Riaditeľka MŠ.           Petrovičová Štefánia

 
Vedúca ŠJ:                 Ľubomíra Kyseľová
 
Rada školy má 7 členov

Predseda rady školy:   Mária Šišková (zvolený za ped. zamestnancov)

                                    Helena Michalcová (za nepedagog. zamestnancov)

Tajomník:                   Mgr. Katarína Mojžišová (za rodičov)

Členovia:                    Mgr. Eva Hirnerová (za rodičov)

                                    Mgr. Katarína Hirnerová (za rodičov)

                                    Anna Fridrichová (za ped. zamestnancov)

                                    Ing. Jozef Tomek (deleg. zástupca zriaďovateľa)

 
Údaje o rade školy:

Rada školy pri materskej škole Botanická 12 v Trnave, bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 05.09.2011.

Zloženie RŠ pri MŠ Botanická 12 v Trnave na funkčné obdobie 2011-2015.

Rada školy sa vyjadrovala na svojich zasadnutiach k činnosti materskej školy. Riaditeľka MŠ informovala o plánovaných finančných prostriedkov a ich využitia , opravách, o novom zákone č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2008 , ako i vyhláškou č. 306/2008 z.Z. a zmene vyhláška č.308/ 2009 Z.z. o materskej škole.

 

Údaje o deťoch za šk.rok 2010/2011

V školskom roku 2010/2011 materskú školu s celodennou prevádzkou navštevovalo 45 detí vo veku od 3 rokov do 7 rokov.

 
 
P.č.
Trieda

Počet zaradených detí v triede

Počet detí s OPŠD
1.
 5 - 6 ročných
24
1
2.
 3 - 4 ročných
21
 
 
SPOLU
45
1
 
Údaje o počte zapísaných detí
 
Počet žiadostí o MŠ
Počet prijatých deti
Počet neprijatých detí

Počet umiestnených v iných MŠ

34
10
14
10
 

V marci 2011 podalo 34 rodičov žiadosť do MŠ na školský rok 2011/2012. Prijatých bolo 10 detí a 10 boli umiestnené v iných MŠ. Neprijatých bolo 14 detí

 
Údaje o fyzickom počte zamestnancov v materskej škole.
 
 
Meno a priezvisko
Funkcia
Kvalifikácia
Štefánia Petrovičová
riaditeľka MŠ
kvalifikovaná
Anna Fridrichová
učiteľka
kvalifikovaná
Mária Šišková
učiteľka
kvalifikovaná
Jana Horváthová
učiteľka
kvalifikovaná
Ľubomíra Kyseľová
vedúca ŠJ
kvalifikovaná
Pavlína Štefková
hlavná kuchárka
kvalifikovaná
Oľga Radványiová
pom. kuchárka na 80% úväzok
kvalifikovaná
Helena Michalcová
školníčka
 
Renáta Matovičová
upratovačka na 40% úväzok
 
 
 

Údaje o počte pedagogických zamestnancov a pedagogických dokumentov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti

Výchovno-vzdelávaciu prácu uskutočňovali 4 kvalifikované učiteľky uplatňovaním nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Schváleného MŠ SR dňa 28. mája 1999 pod č. 197/99-41. v dvoch triedach. Všetci pedagogickí zamestnanci sa prihlásili na vzdelávanie pedagoických zamestnancov materských škôl, ako súčasť reformy vzdelávania. Máme vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania a zatiaľ sa ho zúčastnili:

 
 
Dátum
Meno a priezvisko
Téma vzdelávania
11.10.2010
Štefánia Petrovičová
Mária Šišková

Praktické využitie edukačného softvéru na interaktívnej tabuli

11.11.2010
Štefánia Petrovičová
Mária Šišková
Konferencia k multikulturálnej výchove
26.11.2010
Štefánia Petrovičová
Mária Šišková

Konkrétne ciele v plánovaní výučby v MŠ

Paedr. Zuzana Petrová
18.11.2010
Štefánia Petrovičová

Obsahová reforma v MŠ pre vedúcich zamestnancov

15.11.2010
Anna Fridrichová
CPPPaP – Sluchové vnímanie
19.11.2010
Štefánia Petrovičová
CPPPaP – Sluchové vnímanie
22.11.2010
Anna Fridrichová
CPPPaP – Grafomotorika
24.11.2010
Štefánia Petrovičová
CPPPaP – Grafomotorika
11.12.2010
Mária Šišková
KV IKT – záverečné skúšky
17.01.2011
Anna Fridrichová
CPPPaP – Zrakové vnímanie
21.01.2011
Štefánia Petrovičová
CPPPaP – Zrakové vnímanie
05.04.2011
Jana Horváthová

Psychologické otázky edukácie dieťaťa

05.04.2011
Štefánia Petrovičová

Psychologické otázky edukácie dieťaťa

05.04.2011
Mária Šišková
SPV – Jazyková gramotnosť
08.04.2011
Jana Horváthová

KV - Dig. technológie v MŠ (od 8.4. – 07.07.2011)

08.04.2011
Štefánia Petrovičová
KV - Manažment (od  08.04. – 13.06.2011)
15.04.2011
Anna Fridrichová
KV- DT v MŠ (od 15.04. – 30.06.2011)
29.-30.4. 11
Mária Šišková

Celoslovenská konferencia v Martine

14.07.2011
Mária Šišková
KV – Inovácia v didaktike (začiatok)
29.07.2011
Jana Horváthová
KV – Inovácia v didaktike (začiatok)
 
 

Svoje pedagogické majstrovstvo si pedagogickí zamestnanci dopĺňali účasťou na seminároch poriadaných ÚRM, MsÚ OVŠaK, samovzdelávaním a následnou aplikáciou v praxi.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

-      Zviditeľniť materskú školu vo svojom okolí (vystúpenia na rôznych akciách)

-      Prezentovať výchovno-vzdelávacie výsledky

Na dosiahnutie vytýčených cieľov sme premysleným plánovaním na celý školský rok uskutočňovali nasledovné akcie:

 
September:

*        Rodičovské združenie

      Pedagogická rada
Október:

*         návšteva divadelného predstavenia v kine Hviezda

*        Svetový deň výživy – stravovacie návyky detí, degustácia nátierok

*        Fotenie detí

*        divadelné predstavenie Červená Čiapočka

*        Pitný režim: funkčnosť a vplyv na zdravie a pohodu dieťaťa.

*         návšteva knižnice

*        SČK - zdravotná výchova v MŠ

 November

*        Pedagogická rada

*        Enviromentálna výchova

      Metodické združenie - odborná prednáška   A. Fridrichová

December:

*        Mikulášske posedenie pre deti a rodičov s kultúrnym programom

*        9. december – Deň ľudských práv – propagácia v šatni

*        Formovanie rebríčka hodnôt prostr. prípravy a prežívania vianoč.sviatkov doma a v MŠ

*        Čaro Vianoc ,vystúpenie na Trojičnom námestí, 

*         Vianočné posedenie s rodičmi v MŠ + kúzelník

 Január:

*         individuálne konzultácie s rodičmi o zápise do ZŠ

*        sánkovanie , hry so snehom, podľa daných možností

*        Dať, či nedať – odborný článok - pomoc rodičom pri rozhodovaní nástupu, prípade odkladu povinnej školskej dochádzky s CPPPaP

*        divadelné predstavenie - Kozliatka a vlk

   Február:

*        Deduškova  rukavička – divadelné predstavenie

*         Pedagogická rada

*        Deň otvorených dverí

*        Zdravé maškrtenie: vplyv na zdravie dieťaťa, alternatívy sladkostí, návyky.

*        Etická výchova

*        MZ – odborná prednáška M. Šišková

    Marec:

*        Karneval s rodičmi

*        Literárna výchova v MŠ – výchova knihou a ku knihe – výstavka „Moja obľúbená kniha“.

*        Právo dieťaťa na vzdor: príčiny a spôsoby nenásilného korigovania.

*        22. marec – Svetový deň vody – upútavka v šatni + pijeme len vodu, pokusy s vodou

*        26. marec – Deň narcisov – darovanie narcisu blízkej osobe

*        Ide, ide muzika – hudobné predstavenie pre deti

*        Pedagogická rada

    Apríl:

*        7. apríl – Svetový deň zdravia – cvičenie

*        Tvorivá dielňa v MŠ spolu s rodičmi – Vítanie jari

*        Deň otvorených dverí,

*        MZ - odborná prednáška   J. Horváthová

*        22. apríl Deň Zeme – tvorivé dielne z prírodnín

    Máj:

*        Deň matiek

*        Hasiči na návšteve v MŠ

*        Návšteva kaderníckeho učilišťa

*        Májový kvet – ku Dňu matiek , vystúpenie pred Radnicou ( v spolupráci s MsÚ)

*        Knižnica – predčitateľská gramotnosť detí ( následná návšteva)

*        Návšteva ZŠ na Bottovej ul.- ( oboznámenie sa s prostredím a životom v ZŠ)

*        15. máj – Medzinárodný deň rodín – aktivity s deťmi

      Jún:

*        MDD – výlet na Planinku + športovo – zábavný deň – Olympiáda v MŠ

*        Dúhový dvor  – vystúpenie pred Radnicou

*        Deň polície

*        MZ - prednáška J. Horváthová

*        Zhodnotenie celoročnej spolupráce rodiny a MŠ.

*        Rozlúčka s budúcimi prvákmi a privítanie novoprijatých detí, opekačka v MŠ

*        Prevádzková porada

*        Pedagogická rada

 
 

Údaje o projektoch a programoch

 

Vo výchove a vzdelávaní sme uplatňovali ciele a úlohy vyplývajúce z vypracovaných projektov a programov :

 -      projekt MŠPZ - ZDRAVÁ ŠKOLA  (už len pre potreby MŠ)

-      školský vzdelávací program Dúha

-      projekt Rozvoja grafomotorických zručností

-      Adaptačný program

-      Program preventívnej logopedickej starostlivosti

-      Program pre nadané a talentované deti

 
 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
    

Materská škola je vybudovaná podľa typizovaného projektu pre dvojtriednu MŠ. S pomocou sponzorstva sme doplnili detské gymkids náradie na cvičenie v telocvični. Doplnilo sa exteriérové vybavenie o nové preliezačky. Stav učebných pomôcok a technické vybavenie je na dobrej úrovni a stále sa dopĺňa podľa finančných možností. Využívame pri tom aj prostriedky z 2% daní získaných od rodičov. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
    

Finančné prostriedky, ktorými sme zabezpečovali výchovu a vzdelávanie a funkčnosť prevádzky školy sme získavali z nižšie uvedených zdrojov:

-      dotácie zo štátneho rozpočtu na predprimárne vzdelávanie

-  príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu (nákup čistiacich prostriedkov, výtvarného materiálu, , hračiek, detské lehátka na letný oddych, konštruktívne stavebnice,

-      finančné prostriedky fyzických osôb – 2% z daní (čerpanie v súlade so Stanovami RZ)

-      jednorázová dotácia Mesta Trnava (nákup kníh do žiackej knižnice k MDD)

-      Sponzorstvo Nadácie SLSP, projekt „Učíme sa zdravo žiť“ sumou 1.000 eur.

 
 
 
 

Ciele určené v koncepčnom zámere školy a vyhodnotenie ich plnenie

-      Naďalej vytvárať podmienky pre zvyšovanie odbornosti učiteliek všetkými dostupnými formami, najmä v spolupráci s MPC.

-      Plnením úloh vytýčených v Projekte MŠPZ so zameraním na športovú prípravu vštepovali sme deťom podstatu prosociálneho správania, environmentálneho cítenia, zdravého životného štýlu, rozvíjali sme telesnú zdatnosť a celkovú telesnú kondíciu, posilňovali sme odolnosť organizmu a vôľových vlastností, rozvíjali sme talent detí v oblasti hudobnej výchovy,  výtvarnej výchovy tak, aby po ukončení dochádzky v MŠ boli schopné pokračovať v systematickej práci na sebe.

-      Zefektívniť edukačný proces realizáciou programov a projektov

-      Oblasť v ktorej škola dosahuje dobré výsledky

-  Pokračovať v mimoškolských aktivitách premyslenou organizáciou,

 

Projekt „Škola podporujúca zdravie“ so zameraním na športovú prípravu detí sme realizovali v týchto oblastiach:

 

-  telesná výchova a rozvoj pohybových aktivít

-  výživa a stravovanie

-  prosociálna výchova

-  environmentálna výchova

 

Telesnou výchovou sme vplývali na základné funkcie tela, nielen na biologický rozvoj organizmu, na zvyšovanie otužilosti a zdatnosti, ale utvárali sme aj predpoklady na väčšiu telesnú a duševnú záťaž, flexibilitu, a všestranne podporovanie zdravia dieťaťa. Telesnú výchovu sme využívali ako zdroj regenerácie i ako zdroj prevencie proti ochoreniam.

Vypestovali a rozvíjali sme u detí schopnosť a pripravenosť na pravidelnú pohybovú, športovú aktivitu a radosť z nej, viedli sme ich k poznaniu, že pohybové cvičenia prispievajú k tomu, aby bol človek zdravý a aktívny. Využívali sme netradičné formy práce, ktorých predpokladom bol spontánny pohybový prejav každého dieťaťa. V oblasti sánkovania (pokiaľ nám to dovolilo počasie) sme u detí rozvíjali odvahu a obratnosť pri pohybe sklzom na svahu. V predplaveckej výchove sme tento rok absolvovali celoročný kurz, ktorý výrazne eliminoval chorobnosť detí.

Vytýčené úlohy sa dlhodobo plnia, a tak sa u detí rozvíjajú správne výživové a stravovacie návyky. Rodičia mali možnosť sa oboznámiť so zásadami zdravej výživy a stravovania detí predškolského veku ochutnávkou výživných nátierok a zeleninových šalátov. Aktualizované novinky z tejto oblasti si rodičia mali možnosť doplniť formou násteniek a upútaviek, ktoré sme pravidelne vymieňali a doplňovali.

Prosocionalitu dieťaťa vo všetkých výchovno-vzdelávacích i mimoškolských činnostiach, ale i vlastným správaním, správaním sa k rodičom, k celému kolektívu materskej školy a k verejnosti sme uskutočňovali v súlade s jeho individuálnymi osobitosťami tak, aby bolo schopné disponovať vedomosťami, schopnosťami a na základe nich sa správane rozhodovať, samostatne a tvorivo myslieť, aby bolo schopné vážiť si seba samého, aby bolo ohľaduplné a tolerantné k iným, aby vhodne komunikovalo s rovesníkmi a dospelými, aby sa aktívne zúčastňovalo aktivít, ktoré posilňujú jeho sebadôveru a pocit sebarealizácie. Maximálne sme rozvíjali celistvú osobnosť dieťaťa ako slobodnú bytosť so zameraním na rozvoj identity, autonómie, osobných kompetencií a zodpovednosti tak, aby dieťa prostredníctvom vlastného sebauplatnenia aktívne participovalo na rozvoji lokálnej, národnej a nadnárodnej komunity.

Osvojené prosociálne správanie sa pozitívne prejavilo najmä pri vzájomnom správaní sa medzi deťmi a pri riešení bežných sporov a konfliktov medzi nimi. Rôznym činnosťami, aktivitami a prosociálnymi hrami sme u detí rozvíjali kreativitu a originalitu, neverbálnu komunikáciu, empatiu, flexibilitu, asertivitu a spolupatričnosť.

Našou snahou bolo vychovávať človeka ekologicky gramotného, s istou úrovňou etického a estetického profilu, človeka starostlivého, citlivého, empatického, tolerantného, zodpovedného, rešpektujúceho zákonitosti prírody, civilizácie a kultúry s úctou k súčasnému a budúcemu životu. Deti sa učia v prírode žiť a nie v nej vládnuť, k čomu nám slúžil areál materskej školy (oddychová, športová časť) a blízke okolie, ale aj interiér materskej školy, kde sú vytvorené kútiky živej prírody. Prostredníctvom rôznorodých aktivít spoznávali prírodu a jej význam pre človeka, utvárali pozitívny vzťah k prírode (k faune i flóre), prebúdzali si environmentálne cítenie a elementárne ochranárske postoje, utvárali si základy environmentálnej kultúry a pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu. Poskytnutím bohatej škály rôznorodých pracovných činností s technickým, odpadovým materiálom a prírodninami sme systematicky viedli deti k aktívnemu skúmaniu elementárnych vlastností a spoznávaniu možností využitia technického odpadového materiálu (drevo, pôda, papier, plast, drôt, plody, lístie, semená a pod.)

Pri riadení materskej školy sme realizovali princíp tvorivého, demokratického a efektívneho riadenia s uplatnením participácie všetkých zainteresovaných (učiteľov aj rodičov). Získané informácie od učiteľov a rodičov boli základom pre dlhodobé i krátkodobé plánovanie a rozhodovanie s cieľom zefektívnenia edukačného procesu.

Individuálnym rozvojovým programom pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou s cieľom využívať a spracovať maximum možností jednotlivých rozvojových úrovní v prospech rozvíjajúcich kvalít dieťaťa sme uskutočňovali v záujme, čo najúčelnejšieho rozvoja osobnosti dieťaťa.

Veľmi dobre sa osvedčil Adaptačný program. Rodičia sa presvedčili, že zapísané deti patria do komunity MŠ a vyhradený čas je venovaný im a ich deťom. Zúčastnili sa ukážok práce s ich deťmi, spoznali učiteľky a učiteľky deti. Oboznámili sa so zameraním školy, spoznali interiér i exteriér školy.

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

Naša materská škola kladie dôraz na všestranné premietnutie princípu kvality do všetkých výchovno-vzdelávacích zložiek edukačného procesu a princípu humanizácie vzdelávania, čo úzko súvisí so zámermi koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v SR.

Plnením úloh vytýčených vo vyššie uvedených  projektoch a programoch sme dosiahli veľmi dobré výsledky vo všetkých oblastiach, čo sa následne premietlo do kvality edukačného procesu i do vzájomnej komunikácie a spolupráce s rodičmi detí.

Kladne hodnotíme i dobrú pripravenosť detí na vstup do 1. ročníka ZŠ, čo z návštev v ZŠ veľmi pozitívne hodnotila i pani učiteľka z príslušnej základnej školy (ZŠ J.Bottu).

Deti sú samostatné v sebaobslužných prácach, majú osvojené primerané zručnosti a návyky (skupina 3-4 ročných detí). Prístup orientovaný na dieťa vytvára predpoklady pre efektívnejšiu prácu v MŠ, podporovali sme zážitkové učenie prostredníctvom cielene plánovaných akcií, kde deti mali možnosť aktívne sa zapájať do činností a tak rozvíjať svoje schopnosti, názory, postoje. Stále srdcovou záležitosťou je folklór, ľudové tradície a jej šírenie aj medzi rodičov a tiež vystúpeniami na verejnosti.

Naďalej sa venovať písaniu projektov o dotácie a tak získavať finančné zdroje, nepoľavíme ani v prezentácii MŠ na verejnosti, upevníme podľa možnosti veľmi dobrú spoluprácu s rodičmi a zapájaním ich do diania školy. Ponúkame im možnosť zúčastniť sa na školských aktivitách, počas celého roka. Informácie a ponuky majú k dispozícii na nástenkách. Osobné rozhovory s učiteľkami sú riešené formou metodicko – poradenskej činnosti. Spoločnými stretnutiami umožňujeme rodičom vyjadriť ich názory, postrehy, pripomienky, ale aj informácie o deťoch, ich napredovaní, alebo naopak riešenie nevhodného správania sa detí. Oceňujeme pomoc rodičov pri rôznych aktivitách v MŠ i mimo nej, ako napr. pomoc pri prezentácii MŠ mimo priestorov školy, v knižnici, SČK, MTF STU, Kalokagatia,  HaZZ, Polícia,  CPPPaP, ZŠ.

Pracovali sme v tomto školskom roku 2009/2010 podľa ŠkVP s názvom Dúha. Všetky naše postupy pri plnení jednotlivých úloh vychádzajú cez zážitkové učenie, záujem dieťaťa, manipulácii, experimentovaním a hlavne všetko podporené hrou. Dominantný je individuálny prístup k deťom.

 
Nedostatky a návrh opatrení na ich zlepšenie

Pokračovať vo zvýšenej miere v rozvoji grafomotorických schopností, logického myslenia, správnej formulácii pri zadávaní úloh resp. otázok, sústavne dbať na zdokonalenie ľavo – pravej orientácii, využívať variabilné, inovačné prístupy a formy, získané školeniami, resp. samovzdelávaním.

V posledných rokoch sa častejšie vyskytujú poruchy reči detí a z tohto dôvodu máme výbornú spoluprácu s logopedičkou a CPPPaP ktorí v septembri robia dekupáž a súčasne informujú rodičov o výsledku , resp. o pokračovaní odstraňovania porúch reči v ambulancii na Mozartovej ul., alebo v CPPPaP. Naďalej pretrvávajú chronické nedostatky a to grafomotorika, nesprávne držanie cezurky, ale aj lyžičky (u 3 ročných detí prichádzajúcich do MŠ)                                           

Navrhujem v organizačnej štruktúre edukačného procesu zahŕňať plánovanie, programovanie, realizovanie, overovanie, kontrolu, hodnotenie, porovnávanie a zisťovanie so zámerom poskytovania spätnej väzby. Vytvárať dieťaťu väčší priestor pri rozhodovaní o činnosti a jej riadení.

 
V jednotlivých oblastiach budeme svoju pozornosť zameriavať na:
 

perceptuálno-motorická oblasť dôraz sme kládli a naďalej budeme pokračovať v správnom prognózovaní a určovaní požiadaviek vzhľadom na individuálne osobitosti dieťaťa. V hrubej motorike u detí budeme klásť dôraz na pohyblivosť, obratnosť, koordináciu pohybov, chôdzu, skok, hod, lezenie. V jemnej motorike je to predovšetkým u detí predprimárneho vzdelávania grafomotorika, ale rovnako sa musia zaoberať aj deti 3-4 ročné, ktoré majú veľké rezervy, pri vstupe do MŠ.

sociálno-emocionálna oblasť – opäť sú tu rezervy na riešenie situácii vo vzťahových otázkach u detí, spoločenského správania, vzájomnej komunikácii, prekonávania prekážok, riešenia konfliktoch a vedieť ovládať vlastné správanie (postupne odstraňovať impulzívnosť).

kognitívny rozvoj – zvýšenú pozornosť a dôraz budeme klásť tak ako doteraz na skvalitňovanie komunikačných schopností, rozvoj slovnej zásoby, obsahovej a logickej stavby reči, kombinačné a konštruktívne spôsobilosti, originalitu riešenia , rozvoju pamäti, predstavivosti, fantázie, vnímania, vyjadrenia pocitov, myšlienok, postojov.

 somatická oblasť – pokračovať v utváraní základných pohybových návykov, schopností a zručností , celkovej telesnej a pohybovej výkonnosti, fyzickej a psychickej odolnosti , motivácii k zdravému životnému štýlu.

psychologická oblasť – vytvárať deťom stav pohody (psychickej, fyzickej, sociálnej), rozvíjať intelekt detí, reč, samostané riešenie problémov, vzájomné rešpektovanie vlastnej sebakontroly, vlastnej regulácie emócii a sebareflexie s ohľadom na rešpektovanie požiadaviek kamaráta.

enviromentálna oblasť – naďalej budeme pokračovať v oboznamovaní základných princípov a myšlienok s cieľom poukázať na dôležitosť prírody pre život, zásahy do prírody ( ochrana pre súčasnú i budúce generácie), vplyv celkovej klímy( otepľovanie planéty), atď.

Metodické združenie

Metodické združenie je poradným orgánom riaditeľky MŠ. Členmi MZ sú všetci pedagogickí zamestnanci. Riadime sa § 6 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole doplnenej vyhláškou MŠ SR č. 308/2009 Z.z. (vyhláška o MŠ). Vedúcou MZ na našej MŠ je od 01.09.2009 učiteľka MŠ Jana Horváthová.

Plánované boli štyri stretnutia a tie boli splnené a doložené zápisnicami. Stretnutia sa týkali väčšinou pedagogických a výchovno-vzdelávacích problémov a kontinuálneho vzdelávania.

 

Spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom a rodičom

     Spoluprácu s rodinou hodnotíme na dobrej úrovni. Vybudovali sme si neformálny, úprimný a dôverný vzťah založený na báze rovnocennosti, partnerstve. kooperácii a vzájomnej dôvery. Rodičia boli súčasťou výchovného spoločenstva a rešpektovali vytýčené úlohy v pláne práce školy na podporovanie zdravého somatického a psychického vývinu dieťaťa. Zainteresovanie

rodičov do výchovného spoločenstva je obojstranne prospešné. RŠ zasadá pravidelne podľa plánu zasadnutí v školskom roku, alebo ak treba tak aj operatívne, kde sa riešia otázky finančných záležitostí, získania finančných zdrojov, ale aj ich čerpania v prospech detí a MŠ.

 
 
Silné stránky školy
Slabé stránky školy
 

Dostatočne veľké priestory v interiéry aj exteriéry pre deti

Využívanie alternatívnych prvkov vo výchove a vzdelávaní

Snaha ped. zamestnancov vzdelávať sa a svoje nové poznatky uplatňovať vo výchove a vzdelávaní detí

Spolupráca s inými organizáciami na prosperite MŠ a zážitkovom učení detí

Spolupráca s rodičmi na spoločenskom živote MŠ

Dostatok inovovaných učebných pomôcok

Ešte čiastočne pretrvávajúce nedostatky v organizačných formách edukačných aktivít

 
 
Šance
Riziká

Zvyšovanie sociálneho postavenia rodiny, zamestnanosť rodičov, a tým podpora aj sponzorstvom z ich strany ( 2% daní)

Opraviť nutne budovu – okná, fasádu...

Krízou narušené náklady na komplexnejšie riešenie opráv, pravdepodobne odsun na neskôr, ťažšie hľadanie sponzoringu pre MŠ,

Možné obmedzenie fin. zdrojov pre deti predprimárneho vzdelávania zo strany štátu

 
 
 
 

V Trnave, 30. 08. 2011                                        Spracovala riad. MŠ:   Štefánia Petrovičová